ติดต่อสำนักงาน
ย้อนกลับ

กองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)

เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี.
ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล

contact@eef.or.th

โทรศัพท์

02-079-5475
(วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)

โทรสาร

02-619-1810, 02-619-1812

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02- 079 5475 โทรสาร: 02-619-1812
www.EEF.or.th


โครงการเด่น
นักเรียนเก่ง
สะสมแต้ม
ติดต่อ กสศ.
เข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์

© 2020 กสศ. เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษา